Dzień Flagi – Dzień Polonii w Polskim Seminarium w Paryżu.

            Na prośbę pułkownika Marka Chojnackiego z ataszatu przy Ambasadzie Polskiej w Paryżu, Seminarium zorganizowało obchody Dnia Flagi Polskiej, Dnia Polskiej Emigracji oraz wspomnienie 30-ej rocznicy erekcji pomnika Błogosławionego Księdza Jerzego Popie-łuszki w Iss-les-Moulineaux. W uroczystościach wzięli udział m.in. księża z Libanu: Frédé-ric Guigain i Joseph Touma, ksiądz Ihor Rantzya - proboszcz ukraińskiej katedry greko-katolickiej w Paryżu, ksiądz Bogusław Brzyś - rektor PMK we Francji, ksiądz Jacques Mevel - proboszcz francuskiej parafii Saint Etienne w Issy-les-Moulineaux, ksiądz dr Wacław Szu-bert, ksiądz Henryk Drawnel - profesor z KUL-u, ksiądz profesor Józef Woliński, księża Réné Rey i Jean-Paul Borderon ze sąsiadującego z Seminarium zgromandzenia «Fils de Charité» i ksiadz Krystian Gawron. Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował nowo-miano-wany ambasador Jan-Emeryk Rościszewski, wice-konsul Jaromin Cysek, pułkownicy: Marek Kurkowicz, Marek Chojnacki z małżonką Elżbietą i chorąży Sylwester Reszka. Polonię we Francji reprezentował Stanisław Aloszko, prezes Federacji Polonii Francuskiej oraz poczty sztandrowe stowarzyszeń polonijnych. Obecny był także prawnuk marszałka Foch’a – Mar-szalka Polski podczas I-ej wojny światowej. Uroczystościom towarzyszył chór «Totus Tuus» oraz chór dzieci «Naprzód Polsko», pod kierownictwem dyr. Urszuli Szoja. Na ołtarzu w auli Seminarium były relikwie Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki - «Męczennika za Wolność», nad ołtarzem widniał portret Błogosławionego, w tle ustawione były flagi polskie, unijna, francuska i libańska.

Przed Świętą Liturgią ksiądz Krystian powitał licznie zebranych rodaków i wprowadził w uroczystości zwięzłym wprowadzeniem po polsku i po francusku. On też wygłosił krótką homilę w czasie Mszy Świętej, której przewodniczył Ksiąz Rektor Bogusław Brzyś. Po zakończeniu liturgii, Andrzej Dembiński (inicjator powstania pomnika Księdza Popiełuszki) przedstawił genezę - jak doszło do realizacji pomysłu postawienia pierwszego pomnika Księdza Popiełuszki poza Polską, właśnie w Issy-les-Moulineaux. Po wspólnym odśpiewaniu pieśni «Marsz, marsz Polonia», uczestnicy udali się do Parku im. Świętego Jana-Pawła II, gdzie złożono kwiaty. Przemówienie wygłosił Andrzej Dembiński. Podziękowanie za solidarność i gościnność Polski z Ukrainą  wygłosił ukraiński ksiądz Ihor Rantsya. Odśpiewano hymny Polski i Francji. Poczęstunek (ufundowany przez ataszat przy ambasadzie polskiej) w auli Seminarium przygotowały Siostry Sercanki ze swoją  ekipą. O godzinie 14h00 został wyświetlony film dokumentalny o Błogosławnym Księdzu Popiełuszce p.t  «Wolność jest w nas». Uroczystości - mimo dnia pracy - trwały od 10h00 do 18h00! Pan ambasador pozostał z rodakami do samego końca wydarzenia!

            Około 50 krajów świata ustanowiło święto swoich barw narodowych. „Dzień Flagi Polskiej” był ob.-chodzony po raz pierwszy w pierwszą rocznicę ustanowienie Konstytucji 3-go Maja w r. 1792. Po utracie nie-podległości, w czasie 123 lat rozbiorów, właśnie te barwy stały się referencją tożsamości Polaków we wszyst-kich zaborach. Do tych barw nawiązali nasi rodacy w czasie Powstania Listopadowego w 1830 r. Przedstawi-ciele Izby Senatu i oraz Izby Poselskiej Królestwa Kongresowego nawiązali do tego symbolu już w pierwszym art. Ustawy przyjętej 7-go lutego w r.1831. Wtedy zdecydowano, że polska flaga będzie biało-czerwona. „Biel” wyrażała czystość, moc ducha i bezinteresowność. „Czerwień” (ogień, krew) symbolizowała odwagę, miłość i waleczność. Całkowicie wyrażały ideały Powtania Listopadowego. Dodajmy, że właśnie to Powstanie dało po-czątek Wielkiej Emigracji we Francji, której dziedzictwo wyraża m.in. Polską Misją Katolicką. Barwy Polski potwierdziła Polska po odzyskaniu Niepodległości Ustawą z 1-go sierpnia 1919 r. Po drugiej wojnie światowej nasze barwy narodowe były spychane przez reżim komunistyczny na margins z życia narodu. Dlatego po wy-zwoleniu z systemu totalitarnego zostały one uroczyści na nowo potwierdzone „Ustawą o godle, barwach i hym-nie Polski” z dnia 20-go lutego 2004 r. Wtedy ustanowiono „Dzień Flagi Polski” - wreszcie Niepodległej. 

            Stało się to także dlatego, żeby tym mocniej podkreślić ten symbol jedności i solidarności między Pola-kami w Kraju i między Polakami poza granicami. Niech zaznaczę, że poza Ojczyzną jest nas ponad 20 milio-nów. Chodziło więc o wyakcentowanie przesłania Ustawy z 2-go maja2002, na mocy której Sejm (z inicjatywy Senatu) ustanowił w tym samym dniu «Dzień Polonii i Polaków poza Granicami». Doświadczyliśmy, jak ważna była, jest i będzie solidarność. Dzisiaj chcemy przeżywać ten wymiar w duchu szerszej jedności i szerszej soli-darności, zwłaszcza z bliskimi nam krajami: z Francją, z Ukrainą, z Libanem. Dobroczynnego wpływu «bycia razem», wsparcia i solidarności doświadczyliśmy od Francji w czasie «stanu wojennego» lat 80-tych. Wierzymy w moc solidarności między społeczeństwami. Cieszę się, że możemy to dzisiaj przeżywać tutaj razem. Łączy nas «biel» motywacji działania błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, «czerwień» tego Męczennika Wol-ności. Ileż wzruszeń i wspomnień, ileż mocy i nadziei, dało Polakom we Francji powstanie Pomnika Księdza Jerzego Popiełuszki! Chcemy wyrazić wdzięczność Panu Bogu za jego postawę i za postawę Francji, za obec-ność z nami w chwilach opresji i w czsie niepewności jutra. Stąd obecna nasza Eucharystia, nasze Dzięk-czynienie. Nasza nadzieja także na to, że i Liban i Ukraina osiągną - tak jak my - pełną suwerennośc i wolność.